Vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i dag den 14 juni tog radiojournalisten Daniel Velasco emot Advokatsamfundets journalistpris. Daniel Velasco är granskande reporter och dokumentärmakare på Sveriges Radios Ekoredaktion.

Fullmaktige_2023_Daniel-Velasco-2_Foto_Karin_Flygare_736.jpg
Radiojournalisten Daniel Velasco tog emot Advokatsamfundets journalistpris i samband med samfundets fullmäktigemöte i Centralposthuset i Stockholm.
Foto: Karin Flygare

Daniel Velasco tog emot priset från Mia Edwall Insulander och Eva-Maj Mühlenbock. Daniel Velasco sade sig vara glad och stolt över priset, och över att han är just granskande journalist. Men han uppmanade också advokaterna att vara stolta, eftersom även de står upp för enskilda människor i utsatta situationer och vågade ifrågasätta makten.

– Vi kan vara stolta tillsammans, ni advokater och vi journalister, sa Daniel Velasco.

Samtidigt får varken journalister eller advokater glömma bort att de måste förtjäna den stoltheten, fortsatte han.

– Det är lätt för mig som journalist att ta svaren från en polischef eller en åklagare, en makthavare, som en sanning. Det kräver mycket mer resurser och tid att göra en granskning. Och det är lättare för en advokat som är särskild företrädare att läsa socialtjänstens utredning och ta den som en sanning än att granska utredningen och på riktigt utgå från de invändningar som ett barn kan ha mot vad som står där. Så glöm inte bort vem ni jobbar för och stå på klientens sida istället för att ta den lättaste vägen, sa Daniel Velasco.

Journalistpriskommitténs motivering till priset löd: ”I vårt samhälle finns många slutna rum där makt utövas utan insyn. Det kan vara häktesceller, isoleringsrum inom psykiatrin eller så kallade avskiljanderum på låsta ungdomshem. Till de rummen söker sig radiojournalisten Daniel Velasco, år efter år. Med yrkesskicklighet och engagemang för människor som få andra bryr sig om blottlägger han vårt samhälles människosyn, uttryckt i LVU-beslut och SiS-dokument. Varför skuldbeläggs tonårsflickor som utsatts för sexövergrepp? Hur kan tioåringar sättas i isoleringscell? Hur kan vårdinstitutioner som ska skydda och läka utsatta människor istället tillåta förövare att utnyttja dem? Sådana frågor söker Daniel Velasco svaret på. I en tid som kombinerar ökad repression med minskad insyn är hans gärning viktigare än någonsin.”

Daniel_Velasco_Foto_Karin_Flygare_736.jpg
Advokatsamfundets journalistpris delas ut sedan 1987 till en journalist som på ett sakligt, engagerat och skickligt sätt har behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är 50 000 kronor. Dessutom får pristagaren ta emot ett diplom och en blombukett.
Foto: Karin Flygare

Till mötesordförande för fullmäktigemötet valdes Advokatsamfundets tidigare ordförande, advokat Christer Danielsson. 

Generalsekreterare Mia Edwall Insulander och ordförande Eva-Maj Mühlenbock föredrog tillsammans förvaltningsberättelsen. De berättade om en del av de initiativ som tagits under året och om utvecklingen i kåren.

Mia Edwall Insulander konstaterade att den etiska nivån i kåren, trots det höga tonläget i medierna, är rätt god och har blivit allt bättre. Hon tog också upp de stora problemen med sänkta ersättningar till offentliga biträden, senast i form av taxan i så kallade förordnandemål.

Fullmaktige_2023_Mia_Edwall_Insulander_1_Foto_Karin_Flygare_736.jpg
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander hade flera aktuella frågor att belysa inför fullmäktige.
Foto: Karin Flygare

– Det kokar verkligen i kåren och det finns en stor oro över advokatens möjlighet att tillvarata klientens intressen med denna utveckling, sa Mia Edwall Insulander, som utlovade mer information om Advokatsamfundets arbete i frågan inom kort.

Eva-Maj Mühlenbock berättade bland annat om Advokatsamfundets och advokaternas fortsatta engagemang för det ukrainska folket och de ukrainare som flyr kriget, och även mentorsprogrammet Moa.

Fullmaktige-2023-TOM-KNUTSON20230614_0088_736.jpg
Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock tog upp både händelser under det gångna verksamhetsåret och framtidens utmaningar för advokaterna.
Foto: Tom Knutson

Eva-Maj Mühlenbock talade slutligen om de utmaningar som advokatkåren står inför. Hon pekade bland annat på den stora okunskapen om rättsstatens funktion och mekanismer som blivit tydlig i debatten. Här, menade Eva-Maj Mühlenbock, måste alla advokater engagera sig och vara med och sprida kunskap.

– Vi kan inte bara höras från Laboratoriegatan, vi måste höras från hela Sverige, fastslog ordföranden.

Fullmäktigemötet valde in en ny ledamot i Advokatsamfundets huvudstyrelse: Advokat Emma Berglund Uväng i Stockholm. Styrelsens ordförande Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm, och vice ordförande Petter Hetta, Umeå, omvaldes båda för tiden 1 juli 2023 – 30 juni 2025.

Fullmaktige-2023-TOM-KNUTSON20230601_0080_736.jpg
Ledamöterna i Advokatsamfundets fullmäktige fattade beslut i ett antal frågor och utsåg bland annat förtroendevalda i huvudstyrelsen och i den nya straffavgiftsnämnden, som kan inrättas efter nyåret.
Foto: Tom Knutson

Fullmäktige valde också fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter till Advokatsamfundets nya straffavgiftsnämnd. Straffavgiftsnämnden kan inrättas och börja arbeta den 1 januari 2024, förutsatt att riksdagen beslutar om ändringar i rättegångsbalken 8 kap. enligt regeringens förslag och att regeringen fastställer de ändringar i Advokatsamfundets stadgar som fullmäktigemötet 2022 beslutade om.

Straffavgiftsnämnden ska pröva överklaganden av beslut om straffavgift för advokater i disciplinärenden som har fattats av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Ordförande, vice ordförande och ytterligare en ordinarie ledamot samt tre av suppleanterna ska vara advokater. Övriga två ordinarie ledamöter och två suppleanter ska vara externa och ha särskild kunskap och insikt som uppdraget kräver.

Advokat Charlotta Falkman valdes till ordförande i straffavgiftsnämnden, och advokat Johanna Björkman valdes till vice ordförande. Till övriga ordinarie ledamöter valdes advokat Sophie Palmgren Paulsson, f.d. hovrättspresidenten Lennart Svensäter och f.d. justitierådet Lars Edlund. Till suppleanter valdes advokaterna Pär Andersson, Andreas Victor och Paula Save, f.d. justitierådet Johnny Herre samt f.d. lagmannen och justitierådet Magnus Widebeck.