Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar förslaget i departementspromemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare.

I promemorian föreslås att arbetskraftsinvandrare, för att kunna beviljas arbetstillstånd, ska ha en lön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige. Detta innebär i dagsläget en inkomst på minst 26 560 kr i månaden. Med dagens regler är siffran 13 000 i månaden.

I sitt remissvar konstaterar Advokatsamfundet att syftet med förslaget är att återskapa legitimitet åt systemet med arbetskraftsinvandring, genom att stärka arbetskraftsinvandrarens ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner. Enligt Advokatsamfundet innehåller dock promemorian inget vetenskapligt underlag som ger stöd för att höjningen kommer att leda till detta. Samfundet pekar också på att promemorian saknar tillräcklig barnkonsekvensanalys.

Advokatsamfundet sammanfattar sin kritik med att förslaget i promemorian ”riskerar att slå hårt mot enskilda personer som etablerat sig i Sverige genom sitt arbete. Även barn, unga vuxna och familjer riskerar att drabbas hårt av förslaget. Detta utan att erforderliga avvägningar har gjorts som motiverar införande av förslaget i promemorian”.

Läs Advokatsamfundets remissvar.