I en proposition föreslår regeringen en höjning av den straffavgift som Advokatsamfundets disciplinnämnd kan besluta om i samband med att en advokat får en varning i ett disciplinärende. Enligt lagförslaget ska straffavgiften höjas till som lägst 10 000 kr och som högst 250 000 kr. Enligt dagens regler är straffavgiften som lägst 1 000 kr och som högst 50 000 kr.

Regeringen föreslår också i propositionen att advokater som har tilldelats en straffavgift ska kunna överklaga beslutet till en särskilt inrättad nämnd – Sveriges advokatsamfunds straffavgiftsnämnd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Förslagen om höjd straffavgift och om att inrätta en straffavgiftsnämnd bygger på en hemställan till regeringen från Advokatsamfundet.

Prop. 2022/23:135 Vissa frågor om justitieråd och om advokater