För att underlätta för parter och ombud som ska överklaga till hovrätten har en arbetsgrupp med företrädare för hovrätterna tagit fram en blankett med instruktioner för hur ett överklagande kan formuleras.

Blanketten för överklagande i brottmål är en word-mall, med ifyllbara fält för nödvändiga uppgifter. I rutorna för exempelvis yrkande och påföljd finns också exempel, med förslag på lämpliga formuleringar.
Här finns också en ruta med rubriken ”Grunder samt i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga och i vilka delar de godtas”.

En särskild punkt gäller mål där det krävs prövningstillstånd, med kryssrutor för de olika grunderna för prövningstillstånd, men också plats för den klagande att ange vilka exempelvis de synnerliga skälen är. Utrymme ges också för att ange om det behövs tilläggsförhör och om målet kan avgöras på handlingarna.

Blanketten finns att ladda ner från domstolarnas webbplats.