Tillsynsenheten ska arbeta riskbaserat och på så sätt stärka Advokatsamfundets förebyggande tillsyn över advokater.

Den riskbaserade tillsynen innebär att fokus riktas dit riskerna för regelbrott eller etiska överträdelser bedöms vara störst. Det ska resultera i en effektivare användning av resurser som kan inrikta sig på insatser som har störst potential att förhindra regelbrott. Det möjliggör även flexibilitet och anpassning till föränderliga omständigheter.

I början på nästa år ska tillsynsenheten vara på plats.

Beslutet om tillsynsenheten grundar sig på det förslag som lämnats i en delrapport från den tillsynskommitté som tillsattes av Advokatsamfundets styrelse i december förra året.

Tillsynskommmitténs delrapport om inrättandet av en tillsynsenhet