Tillsynsenheten ska arbeta riskbaserat och på så sätt stärka Advokatsamfundets förebyggande tillsyn. Det föreslås i en delrapport från den tillsynskommitté som tillsattes av Advokatsamfundets styrelse i december förra året.

– Det är en särskild enhet som ska fokusera på tillsynsfrågor. Detta innebär en förstärkning av ett arbete som redan existerar, men som behöver bli mer effektivt och riktat. Tanken är att den här enheten ska arbeta riskbaserat och identifiera var det kan finnas risker för överträdelser, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Delrapporten lyfter fram att en av de främsta fördelarna med en riskbaserad tillsyn är att den riktar resurserna dit riskerna för regelbrott eller etiska överträdelser är störst. Detta bedöms kunna resultera i en effektivare användning av resurser som kan fokusera på det som har störst potential att förhindra regelbrott. Det möjliggör även flexibilitet och anpassning till föränderliga omständigheter eftersom risker och utmaningar kan variera över tid, enligt rapporten.

Advokatsamfundets styrelseordförande Eva-Maj Mühlenbock förklarar att denna satsning ligger både i allmänhetens och i advokaternas intresse.

– En oberoende advokatkår utgör en viktig grundsten i rättsstaten. Det innebär också ett särskilt ansvar. Advokatsamfundets egentillsyn spelar här en central roll. Att förstärka det förebyggande arbetet behövs för att upprätthålla förtroendet för advokaterna och för att värna oberoendet. Jag är glad att tillsynskommittén har gjort en effektiv och grundlig genomlysning av den här frågan, säger Eva-Maj Mühlenbock.

Tillsynskommitténs arbete fortsätter, och inom kort presenteras för styrelsen ett förslag om ökade kvalifikationskrav för offentliga försvarare i komplicerade brottmål.

Direktiv till Advokatsamfundets tillsynskommitté