Advokatsamfundets styrelse antog ett reviderat vägledande uttalande om internationellt samarbete vid sitt sammanträde den 29 augusti 2023.

Uttalandet är en revidering av styrelsens vägledande uttalande från den 1 februari 2001 om samarbete, särskilt gränsöverskridande.

Bakgrunden till revideringen är att det har skett en ökad globalisering sedan det ursprungliga vägledande uttalandet antogs 2001, och att olika slags gränsöverskridande samarbeten mellan advokater och advokatbyråer har blivit allt vanligare.

Internationella samarbetsavtal mellan advokatbyråer som är så nära att de är att jämställa med ingående i gemensamt bolag kräver dispens från Advokatsamfundets styrelse för varje samarbetspartner.

Styrelsen lämnar normalt dispens endast för samarbete med utländska advokater eller advokatbyråer inom EU eller EES, eller i Schweiz eller i någon annan jurisdiktion som arbetar enligt regler för advokatverksamhet som är jämförbara med de svenska reglerna. Enligt det reviderade uttalandet kan personer, som är medlemmar i en yrkesorganisation som en nationell advokatorganisation har godkänt för att vara delägare i advokatbyrå i det aktuella landet, likställas med utländska advokater när det gäller samarbete med utländska advokatbyråer, som inte innefattar delägarskap.

Det reviderade vägledande uttalandet om internationellt samarbete medför en harmonisering med de regleringar som finns i flera utländska jurisdiktioner i bland annat Europa, när det gäller samarbete med en utländsk advokatbyrå som inte innefattar delägarskap.

I flera länder i Europa, och även globalt, är det relativt vanligt med visst externt ägande i advokatbyråer. De utländska advokatbyråer som det gäller har ofta en mindre andel delägare som inte är advokater, men som är medlemmar i någon annan yrkesorganisation som en advokatorganisation i landet har godkänt för att vara delägare i advokatbyråer.

Genom den harmonisering som det reviderade uttalandet innebär blir samarbeten, som inte innefattar delägarskap, med advokatbyråer i de länderna möjliga i större utsträckning. Det gäller till exempel i europeiska och globala nätverk av advokatbyråer.

Styrelsen bedömer att det innebär en förbättrad konkurrenssituation för svenska advokatbyråer med gränsöverskridande verksamhet, utan att svenska advokaters och advokatbyråers oberoende påverkas negativt.

Förbudet mot externt ägande i svenska advokatbyråer bibehålls.

Reviderat vägledande uttalande om internationellt samarbete