Organisationen The World Justice Project (WJP) genomför just nu en omfattande studie av EU:s subnationella rättvisa, styre och rättsstatsindikatorer för att bedöma styrkor och svagheter inom områdena rättvisa, styre och rättsstatsprincipen i 110 subnationella regioner över alla 27 EU-medlemsstater. Projektet, som finansieras av Europeiska kommissionen, syftar till att komplettera befintliga processer för rättsstatsprincipen och informera EU:s regionalpolitik.

För närvarande samlar projektet in expertdata från advokater för att bedöma deras uppfattningar och erfarenheter av rättvisa, styre och rättsstatsprincipen i deras region. WJP efterfrågar särskilt svar från svenska advokater som är verksamma utanför storstäderna. 

Projektet har utvecklat en enkät för advokater som uppmanas att registrera sig för att delta i denna undersökning. Du kan registrera dig här.

Efter registreringen får deltagarna en inbjudan att fylla i enkäterna inom 72 timmar. Om du registrerat dig men inte fått inbjudan, kontrollera skräppostmappen eller kontakta WJP-teamet på eu-ruleoflaw@worldjusticeproject.org.

Undersökningen är uppdelad i olika avsnitt och advokaterna kommer att hänvisas till den relevanta enkäten baserat på deras självvalda kompetensområde (civilrätt, kommersiell rätt, medborgerliga fri- och rättigheter, straffrätt, och/eller styre och rättsstatsprincipen). Enkäten tar cirka 35 minuter att fylla i, och individuella svar kommer att förbli strikt konfidentiella.

WJP är en oberoende, mångdisciplinär organisation som arbetar för att främja rättsstatsprincipen över hela världen. 

Här är registreringslänken för denna studie.

Undersökningstiden har förlängts, och sista svarsdag är nu den 30 april.