Högsta förvaltningsdomstolen river upp kammarrättens beslut att inte godkänna ersättning för omkostnader och tidsspillan för en advokat som reste till sin klient, trots att han kallats för att delta via videolänk från tingsrätten på hemorten. Advokaten tillerkänns därmed den yrkade ersättningen. 

Advokaten var förordnad som offentligt biträde i ett LVM-mål (lagen om vård av missbrukare i vissa fall). När målet skulle tas upp i kammarrätten uppgav advokaten att klienten hade ett särskilt starkt önskemål om att biträdet skulle få medverka i förhandlingen från samma plats som klienten. Kammarrätten beslutade trots det att kalla huvudmannen att närvara genom videolänk från ett LVM-hem i Skåne, medan advokaten enligt kallelsen skulle delta genom videolänk från Umeå tingsrätt.

Advokaten valde då att resa till sin klient, och delta tillsammans med denne. Han begärde därefter ersättning för resa, hotell och tidsspillan. Kammarrätten underkände större delen av ersättningsyrkandet, med hänvisning till att advokaten kallats att delta via videolänk från Umeå, eftersom inställelse i rättssalen inte var nödvändig. 

Advokaten överklagade ersättningsbeslutet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), som tagit in yttranden från Justitiekanslern och Advokatsamfundet. Både JK och samfundet menade i yttrandena att huvudregeln i tvångsvårdmål borde vara att huvudman och biträde deltar från samma plats. 

HFD går på samma linje som JK och Advokatsamfundet. Visserligen, skriver HFD, är det domstolen som, utifrån vad målet kräver, beslutar hur den som ska delta vid en förhandling ska inställa sig. Det som avgör frågan om ersättning är dock inte rättens kallelse, utan om de åtgärder som biträdet vidtagit är sådana som uppdraget krävt. 

HFD skriver vidare att ”Beredande av vård enligt LVM utgör ett väsentligt ingripande i den personliga friheten och starka rättssäkerhetsskäl talar för att huvudmannen vid förhandlingar som gäller sådan vård som huvudregel bör ha rätt att delta i förhandlingen från samma plats som sitt offentliga biträde”. 

Stor hänsyn bör också tas till huvudmannens egna önskemål. ”Med hänsyn härtill och eftersom huvudmannen hade gett uttryck för starka önskemål om att få delta vid förhandlingen tillsammans med AA, har uppdraget enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening krävt att han deltagit vid sin klients sida” summerar HFD, som alltså godtar advokatens ersättningsyrkanden.

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 154-23