En svensk advokatbyrå har under januari utsatts för ett dataintrång. Som en följd har konfidentiella klientuppgifter läckt ut och spridits. Enligt den aktuella byrån är det uppgifter från byråns jävsregister det handlar om.

Advokatsamfundet är underrättat om händelsen, och ser allvarligt på den. I en kommentar säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander:

– Generellt sett är det alltid oerhört allvarligt när integritetskänsliga uppgifter röjs. Dessutom är det ett allvarligt hot mot rättssäkerheten – och i förlängningen demokratin – när kriminella aktörer utsätter advokatbyråer för utpressning. Det både skadar advokatbyråer och drabbar i allra högsta grad klienterna.

Tidskriften Advokaten behandlade i nummer 6/2023 riskerna för dataintrång och hur advokater kan skydda sig mot sådana. Reportaget innehåller en rad konkreta tips på hur intrång kan förebyggas och hur skadan kan minimeras om det trots allt sker intrång.

Advokatsamfundet har riktlinjer för behandlingen av personuppgifter och säkerhet i advokatverksamheten. I en vägledning som berör hanteringen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen framgår att den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken i advokatverksamheten.

Tidskriften Advokaten: Advokatbyråer allt mer utsatta för intrång

Vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet