Domstolsverket föreslår i en promemoria flera förändringar i processen i de allmänna domstolarna. Syftet med förslagen är bland annat att effektivisera handläggningen av målen. Promemorian är framtagen av Domstolsverkets arbetsgrupp för processrättsliga frågor.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att möjligheterna för parter, ombud, vittnen och andra domstolsaktörer att inställa sig via videolänk till ett sammanträde i domstol ska utvidgas. Gruppen vill dessutom att fler mål ska kunna avgöras utan nämndemän. 

Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissyttrande dessa båda förslag, och efterlyser en ordentlig beredning av processfrågorna. Samfundet pekar på att promemorian ”adresserar förslag som har stor betydelse för den svenska processordningen”. Just därför bör förslagen beredes på sedvanligt sätt, alltså genom tillsättande av en utredning ”som får i uppdrag att allsidigt utreda förslagen och belysa de förväntade effekterna för den enskilde medborgare – dvs. för de som domstolarna ytterst är till för”.

Förslaget om utökade möjligheter för rättens ledamöter att närvara vid sammanträde genom ljud- och bildöverföring bör, om det genomförs, endast tillämpas i uttalade undantagsfall, anser Advokatsamfundet. Samfundet anser också att bestämmelsen behöver kompletteras med en regel om att den enskilde, som utgångspunkt, ska ha rätt att närvara på plats i rättssalen samt ha rätt att ha sitt juridiska biträde närvarande på samma plats som den enskilde.

Förslaget om att fler mål ska avgöras utan nämndemän innebär att rätten vid huvudförhandling i tingsrätt vara domför med en lagfaren domare, om det inte för något av de brott som prövas i målet är föreskrivet svårare straff än böter eller fängelse i högst ett år. I hovrätten ska rätten vid huvudförhandling vara domför med tre lagfarna domare om det inte för något av de brott som prövas i målet är föreskrivet svårare straff än böter eller fängelse i högst ett år.

Advokatsamfundet anser här att förslaget innebär en omfattande förändring av nuvarande ordning och därför bör utredas särskilt och tillsammans med frågan om nämndemäns generella medverkan i domstol.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Domstolsverkets promemoria Några processrättsliga reformer i allmän domstol