Sedan 2013 gör Europeiska kommissionen en årlig undersökning av rättssystemen i medlemsländerna: ”EU:s resultattavla för rättsväsendet”.

Syftet med resultattavlan är att hjälpa medlemsländerna i EU att förbättra effektiviteten i sina nationella rättssystem. Resultattavlan är inriktad på 3 huvudfaktorer i rättssystemen: effektivitet, kvalitet och oberoende.

EU-kommissionen har publicerat resultattavlan för 2024.

I årets resultattavla finns flera nya eller omarbetade tabeller. Bland annat har en tabell lagts till som för varje land redovisar vilken ersättning en offentlig försvarare skulle få från det allmänna i ett visst fingerat brottmål i respektive medlemsland. Tabellen har lagts till efter önskemål från CCBE och har också utformats i samarbete med CCBE. (För Sverige redovisas inte något belopp i tabellen, eftersom svenska domstolar fastställer skälig ersättning för försvararuppdraget i varje enskilt fall.)

EU-kommissionen drar slutsatsen av resultattavlan att den allmänna uppfattningen om rättssystemens oberoende har förbättrats, även i länder som har erfarenhet av utmaningar i systemen.

Rapporten konstaterar att advokater och deras yrkesorganisationer spelar en grundläggande roll i att säkerställa skydd för grundläggande rättigheter och rättsstatsprinciper samt att ett rättvist rättssystem fordrar att advokater är fria att utöva sina aktiviteter och företräda sina klienter. Dessutom spelar advokatsamfunden en viktig roll i att bidra till advokaternas oberoende. Resultattavlans tabell 67 visar att advokaternas oberoende i allmänhet är säkerställt i EU, även om regeringen har en viss övervakande funktion gentemot advokatsamfunden i nio av EU:s medlemsländer.

EU:s resultattavla för rättsväsendet 2024