Tidningsomslag Advokaten nr 5/2024

Stämningen i topp på årets Rakelkonferens

Till årets Rakelkonferens samlades omkring 170 deltagare från hela rättsväsendet på Grand Hôtel i Stockholm för föreläsningar, inspiration och nätverkande.

Läs mer

Fokus: Karriärbytarna som väljer advokatyrket

De har lämnat säkra anställningar och chefsroller för att bli nybörjare i en utsatt roll som advokater och biträdande jurister. Möt karriärbytarna som har vågat språnget och som ser stora fördelar i arbetet på advokatbyrå. Frihet och möjligheten att själv utforma sitt arbete är ett par av dem. På köpet vinner både advokatbyråerna och hela rättsväsendet på spårbytena.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Rättegångsspel i Almedalen med fokus på rättspolitik

I sommar arrangerar Advokatsamfundet ett rättegångsspel i Almedalen för tredje året i rad. Syftet är att öka kunskapen om hur vårt rättssystem fungerar och samtidigt sätta fokus på och debattera aktuella rättspolitiska frågor. I år belyser rättegången särskilt advokatens viktiga roll i brottmål, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Advokatsamfundets journalistpris 2024: Josefin Sköld letar ämnen som känns

Årets journalistpristagare, DN-journalisten Josefin Sköld, vill se mer undersökande journalistik om barnrätt och sociala frågor. Priset sporrar henne att fortsätta sitt grävande.

Läs mer

Gästkrönika: Ni advokater har mycket att vinna på att bli öppnare

Konservativa advokatbyråer kommer att förlora talanger till de byråer som är progressiva och som jobbar aktivt med förtroende och tillit. Dagens talanger vill jobba på företag som visar hjärta – och det vill dagens klienter också. Det skriver Fredrik Hillelson, vd och grundare av humankapitalbolaget Novare, och en av Sveriges mest erfarna chefsrekryterare.

Läs mer

Debatt: Kompensation för rättegångskostnader i förvaltningsmål i form av skadestånd är inget realistiskt alternativ!

Högsta förvaltningsdomstolen prövade 2022 frågan hur ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader i ett mål i allmän förvaltningsdomstol ska hanteras. HFD avgjorde målet i plenum, alltså med alla 15 justitieråd närvarande, och fann att ersättningsyrkandet skulle avvisas. Två av de sex skiljaktiga justitieråden skriver nu att med facit i hand kan det konstateras att den av HFD införda ordningen är ett orealistiskt och närmast Kafkaliknande alternativ för en enskild part i ett förvaltningsmål.

Läs mer

Praktisk juridik: Relationsrätt om våra personliga relationer – i praktisk juridik

Mellanmänskliga relationer aktualiserar ett stort antal lagar och andra normer: privaträttsliga och offentligrättsliga, nationella och överstatliga. I grunden handlar det om rätten till respekt och skydd för privat- och familjeliv. Men det är inte helt tydligt vilka relationer som bör skyddas och hur de bör skyddas. Johanna Schiratzki, gästprofessor i familjerätt vid juridiska fakulteten på Stockholms universitet, beskriver hur detta faktum har drivit på utvecklingen av relationsrätt som ett nytt tema inom rättsvetenskapen.

Läs mer

Etik: Byråsmitta – även assistent kan smitta med jäv

Att en advokat eller biträdande jurist som byter byrå kan smitta den nya byrån med jäv vet de flesta advokater. Mindre känt är att även en assistent eller annan administrativ personal som arbetar i ärenden eller nära klienterna kan ta med smitta till byrån.

Läs mer

Respekten för vår yrkesroll

Ersättningen till advokaterna måste vara skälig och arbetsmiljön dräglig. Om vi inte lyckas med det så kommer den humanjuridiska advokatbyrån inte att vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden, skriver Advokatsamfundets vice ordförande Petter Hetta.

Läs mer