Domstolsverket föreslår i en hemställan till Justitiedepartementet att det ska införas ett utvidgat prövningstillstånd, PT, för brottmål i hovrätt. Domstolsverket vill att utgångspunkten ska vara att det krävs prövningstillstånd i brottmål. Kravet på prövningstillstånd ska inte gälla om den tilltalade dömts till fängelse i två år eller mer. Idag krävs PT i mål där straffet högst kan bli sex månaders fängelse.

Enligt Domstolsverket behövs regeländringen för att möta det ökade trycket i domstolarna, och inte minst i hovrätterna. Antalet brottmål och handläggningstiderna för dessa har under de senaste åren ökat. Dessutom har de senaste årens straffskärpningar lett till att allt fler brott, som förut krävde PT, idag behandlas i hovrätterna utan att det har lämnats prövningstillstånd.

Advokatsamfundet har ännu inte lämnat synpunkter på förslaget, eftersom det inte remitterats.  Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander konstaterar dock att förslaget är problematiskt utifrån flera utgångspunkter.

– Det är en fråga om grundläggande rättssäkerhet att få möjlighet till prövning i två instanser om man har blivit dömd till ett långt fängelsestraff. Det är även tydligt att detta lagförslag, liksom många andra straff- och straffprocessuella lagstiftningsförslag under senare år, ställer en snabb och effektiv domstolsprocess mot den enskildes rättssäkerhet och rätt till en rättvis rättegång, säger Mia Edwall Insulander.

Mia Edwall Insulander säger sig ha stor förståelse för att domstolarna upplever ett ökat tryck, och att det innebär vissa utmaningar. Men att använda de ökade handläggningstiderna som ett argument för att inskränka enskildas rätt en rättslig prövning är fel väg att gå, menar hon.

– I stället borde domstolarna förstås få utökade resurser så att rättssäkerheten kan upprätthållas, fastslår Mia Edwall Insulander, som också konstaterar att de övriga nordiska länderna, enligt Domstolsverkets hemställan, inte verkar ha ett så långtgående krav på PT som Sverige föreslås få.

– Sverige skulle därmed utmärka sig rejält ur ett nordiskt rättssäkerhetsperspektiv som ”sämst i klassen”, säger Mia Edwall Insulander, som fortsätter:

– Det är viktigt att upprätthålla den enskildes tilltro till domstolsväsendet. Det handlar dessutom om att säkerställa materiellt riktiga domar. Det aktuella förslaget kan i värsta fall få en motsatt effekt.

Domstolsverkets hemställan: Utvdigat prövningstillstånd för brottmål i hovrätt DOV 2024_688.pdf