Advokatsamfundet har fått möjlighet att lämna synpunkter på det underlag för beräkning av 2025 års timkostnadsnorm som Domstolsverket lämnar till regeringen. Enligt underlaget hamnar den nya timkostnadsnormen för 2025 på 1 586 kronor, vilket innebär en höjning med 55 kr (3,58 %).

Advokatsamfundet pekar i sitt yttrande på att den allt för låga timkostnadsnormen skapar stora bekymmer. Att advokater inte får skälig ersättning för sitt arbete kan hota tillgången på erfarna rättsliga biträden, anser Advokatsamfundet. Uppräkningen av normen motsvarar dessutom inte de reella kostnadsökningarna inom branschen, vilket blir särskilt tydligt när inflationen är hög.

”För att kompensera för de allmänna kostnadsökningarna till följd av inflationen borde timkostnadsnormen kraftigt höjas under 2025. Detta är en åtgärd som den befintliga uppräkningsmodellen inte tillåter. Det är därför angeläget att göra en översyn av sättet att beräkna timkostnadsnormen”, skriver Advokatsamfundet. Översynen kan, enligt Advokatsamfundet, lämpligen göras inom ramen för den nyligen tillsatta utredning som bland annat ska se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden (Dir 2024:39).

Läs Advokatsamfundets synpunkter.