Lagrådet riktar i sitt yttrande hård kritik mot regeringens förslag om att det ska införas en möjlighet för vittnen att höras anonymt under en förundersökning och i domstol. Lagrådet påpekar bland annat att ett system med anonyma vittnen skulle innebära ”ett betydande avsteg från hittills vedertagna rättsprinciper” och att ”balansen mellan parterna rubbas till den tilltalades nackdel och domstolens möjlighet att företa en fri och fullständig bevisprövning begränsas”.

Lagrådet konstaterar vidare att en förutsättning för att förslaget ska vara förenligt med den svenska rättsordningen är att anonyma vittnesmål ska tillmätas ett mycket lågt bevisvärde, vilket gör att sådana vittnesmål troligen kommer att få ett mycket begränsat värde.

Sammanfattningsvis fastslår Lagrådet att ”mervärdet av det förslag som lämnas i lagrådsremissen om att vittnen ska kunna höras anonymt i domstol framstår som mycket begränsat och att förslaget kan leda till att domstolarna får sämre underlag för att döma i målet”.

Den begränsade nyttan av förslaget tillsammans med de starka principiella betänkligheter som det ger upphov till, ”leder Lagrådet till slutsatsen att förslaget inte bör genomföras, skriver Lagrådet, som därför avstyrker förslaget om anonyma vittnen.

Om regeringen trots avstyrkandet går vidare med planerna på anonyma vittnen behöver förslaget enligt Lagrådet justeras på en lång rad punkter, som också redovisas i Lagrådets yttrade.

– Vi delar Lagrådets oro över de allvarliga följder för rättssäkerheten som ett införande av anonyma vittnen skulle innebära, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en kommentar.

Förslaget om anonyma vittnen fick när det presenterades runt årsskiftet hård kritik från flera tunga remissinstanser. Advokatsamfundet pekade bland annat på att förslaget brister i rättssäkerhet och att det skapar en rad bevisvärderingsproblem.

Läs Lagrådets yttrande.

Läs Advokatsamfundets remissvar.