Kammarrättsrådet Ann-Jeanette Eriksson har på regeringens uppdrag utrett en rad olika frågor omkring arbetskraftsinvandringen. Regeringens mål med utredningen har del varit att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring, dels att främja invandring av högkvalificerad arbetskraft.

Förslagen har nu remissbehandlats. Advokatsamfundet riktar i sitt remissvar hård kritik mot flera av förslagen.

Advokatsamfundet avstyrker bland annat förlaget om en lägsta lönenivå som villkor för arbetstillstånd. Enligt samfundet innebär ett sådant lönekrav, där staten tillåts fastställa minimilöner för en viss grupp arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden, att den etablerade förhandlingsprocessen undermineras, och att det skapas nackdelar för arbetskraft från Sverige och övriga EU.

Advokatsamfundet säger också nej till förslaget om att undanta vissa yrkesgrupper där det råder brist på personal i Sverige, bland annat eftersom detta skulle göra att enskilda myndigheter kommer att avgöra lönenivån för några yrkeskårer. Även förslaget om att vissa grupper ska exkluderas från möjligheten till arbetstillstånd avstyrks av Advokatsamfundet, som skriver: ”Advokatsamfundet motsätter sig självklart all form av arbetslivskriminalitet och arbetskraftsexploatering men anser att förslaget riskerar att få motsatt effekt”.

Utredningen vill också att systemet med så kallat spårbyte ska avskaffas. Spårbyte innebär att personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl istället får stanna i landet på grund av arbetstillstånd. Advokatsamfundet avstyrker förslaget, och konstaterar precis som utredaren att det inte finns någon forskning som visar att en möjlighet till spårbyte skulle locka fler asylsökande. Möjligheten till spårbyte fyller dessutom en viktig motiverande funktion, påpekar Advokatsamfundet. ”Om en utlänning etablerar sig på arbetsmarknaden och bidrar med ett verkligt värde är det till Sveriges fördel att utlänningen beviljas ett tillstånd för arbete. De huvudsakliga skälen till varför möjligheten till spårbyte infördes är lika relevanta idag som tidigare” skriver Advokatsamfundet.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15)