Advokatsamfundets disciplinnämnd har genom beslut meddelat den 6 mars 2024 uteslutit en advokat ur samfundet. Nämnden har förordnat att beslutet genast ska verkställas.

Advokatsamfundets ledamöter och landets domstolar har underrättats om beslutet.

Beslutet omfattar prövning av två ärenden, och disciplinnämnden har vid behandlingen hållit muntlig förhandling. Vid förhandlingen, som hölls den 15 februari, närvarade advokaten och dennas försvarare. Advokatsamfundets talan utfördes av en samfundsrepresentant, som också närvarade vid förhandlingen.

Disciplinnämnden har funnit att advokaten brustit på flera sätt. Bristerna har handlat om att advokaten åsidosatt sitt oberoende, antagit uppdrag trots att intressekonflikt förelegat och inte övervakat en biträdande jurist. Nämnden har vidare funnit att advokaten allvarligt brutit mot god advokatsed genom att, avseende en klient som haft godkänt telefontillstånd till advokaten, medverka till vidarekoppling eller uppkoppling av trepartssamtal.

Disciplinnämnden har i beslutet återgett de grundläggande skyldigheter som åvilar den som vill vara advokat, utifrån att advokater har en särskild ställning och ett särskilt ansvar, och funnit att advokaten inte, särskilt vad gäller sitt oberoende, har levt upp till detta särskilda ansvar. Vid en samlad bedömning har omständigheterna befunnits synnerligen försvårande.

Beslutet kan överklagas till Högsta domstolen.

Den som önskar ta del av beslutet kan läsa det här, eller beställa det genom att mejla till receptionen@advokatsamfundet.se.