I sitt yttrande över lagrådsremissen Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott är Lagrådet starkt kritiskt mot regeringens förslag.

Lagrådet konstaterar i sitt yttrande att förslagen innebär att användningsområdet för de hemliga preventiva tvångsmedel som infördes den 1 oktober 2023 utvidgas på flera sätt och att fler personer kommer att kunna utsättas för hemliga tvångsmedel.

Enligt Lagrådet urholkar förslagen det skydd och de rättigheter som ges i regeringsformen, Europakonventionen och EU:s stadga. Lagrådet konstaterar vidare att förslagen medför att ytterst integritetskränkande åtgärder kan riktas mot en avsevärt vidare krets av personer än enligt dagens regler. Integritetsrisken för tredje man ökar, och det kan i fler fall komma att visa sig att den person som utsatts för åtgärden inte var delaktig i någon brottslig verksamhet, enligt Lagrådet, som skriver: ”Det är betänkligt särskilt som ingripande intrång är allvarliga för den enskilde och riskerar att minska den utsattes och andras tillit till myndigheternas brottsförebyggande arbete.”

Det ter sig enligt Lagrådet svårbedömt om utformningen av förslagen kan förhindra godtycke i tillämpningen. ”Risken är betydande att det i den praktiska tillämpningen uppkommer fall som med fog kan uppfattas som trakasseri eller otillbörlig kontroll mot ovidkommande personer”, skriver Lagrådet.

Lagrådet noterar också att flera av de tidigare genomförda ändringarna och flera av förslagen i den aktuella lagrådsremissen är tidsbegränsade samt att tidsbegränsning av lagar som innebär att riskerna för enskildas personliga integritet ökar har förekommit även tidigare. Här påpekar Lagrådet att det stämmer till eftertanke att det, så vitt Lagrådet känner till, aldrig har förekommit att någon sådan lagstiftning har upphävts eller lett till förändring som har inneburit en minskad risk för integritetsintrång.

Advokatsamfundet var likaså i sitt remissyttrande över kommittébetänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2 (SOU 2023:60) starkt kritiskt mot förslagen i betänkandet och avstyrkte dem i deras helhet. Advokatsamfundet konstaterade i sitt yttrande att det är fråga om lagstiftningsförslag som var för sig, men i synnerhet sammantaget, innebär betydande inskränkningar i enskildas integritet och rättssäkerhet. Advokatsamfundet såg därmed stora risker med förslagen.

Lagrådets yttrande över lagrådsremissen Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

Advokatsamfundets remissyttrande över kommittébetänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2 (SOU 2023:60)