Mediernas Etiknämnd klandrar i dag Expressen för att ha brutit mot god publicistisk sed när tidningen i en krönika den 19 juni 2023 pekade ut en advokat som klandervärd. Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd konstaterar att Expressen i sin publicering har utsatt den utpekade advokaten för en oförsvarlig skada. Sveriges advokatsamfund välkomnar beslutet.

– Advokater ska tåla kritik och granskning. Det är en viktig del i att upprätthålla förtroendet för advokatkåren. Men det måste också finnas tydliga medieetiska gränser för sådan granskning. Dagens beslut klargör att Expressen i den aktuella publiceringen trädde över denna gräns och utsatte en utpekad advokat för oförsvarlig skada. Hotbilden mot anställda inom rättsväsendet växer tyvärr och det drabbar även advokater och deras närstående. I detta sammanhang är det helt centralt att kriminaljournalistiken förhåller sig till det medieetiska ramverket, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Advokatsamfundets disciplinnämnd prövade den 16 november 2023 om advokaten hade brutit mot god advokatsed. Disciplinnämnden uttalade i sitt beslut att advokaten borde ha gjort närmare överväganden, men fann inte agerandet disciplinärt.

Advokat Filip Rydin, som har företrätt den aktuelle advokaten, lämnar följande kommentar till dagens beslut av Mediernas Etiknämnd.

– Det är viktigt med en god kriminaljournalistik som bevakar straffrättsliga frågor. Det är också viktigt att advokatkåren granskas. Men när medierna rapporterar om dessa frågor är det av yttersta vikt att de inte ger läsarna en felaktig bild av att en advokat har begått en brottslig gärning. I det här fallet är det min uppfattning att publiceringen gav läsaren en bild av att advokaten hade medverkat i ett mycket allvarligt brott. Det saknades helt grund för det påståendet. Detta har orsakat min klient en mycket allvarlig publicistisk skada. Det är glädjande att såväl Medieombudsmannen som Mediernas Etiknämnd delar den uppfattningen, säger advokat Filip Rydin.

Beslutet från Mediernas Etiknämnd

Disciplinnämndens beslut i dess helhet