I ett beslut prövar HD frågan om när rättshjälp kan beviljas i mål om underhåll till barn.

Rättshjälp får beviljas i angelägenheter som rör underhåll till barn bara när särskilda skäl finns. Det säger 11 § 2 rättshjälpslagen. För att sådana skäl skall anses föreligga krävs att förhållandena är mer komplicerade än normalt, enligt förarbetena. Rättshjälp skall inte beviljas om underhållsbehovet kan täckas genom det allmännas underhållsstöd, men kan beviljas om behovet av underhåll motsvarar ett belopp större än underhållsstödet.

För att rättshjälp skall beviljas räcker det inte att underhållsbehovet överstiger underhållsstödet, enligt HD. Det bör också krävas att förhållandena är mer komplicerade än normalt, exempelvis om barnet har speciella behov eller de ekonomiska förhållandena är svåra att utreda och bedöma. Den omständigheten att en biträdesinsats utöver två timmars rådgivning har krävts bör inte ha avgörande betydelse vid bedömingen av om ärendet är komplicerat.

HD anser också att man bör vara särskilt restriktiv med att bevilja rättshjälp när underhållsbidraget avser standardtillägg och inte bara täckande av barnets grundbehov.

Läs HD:s beslut.