Brottmålsadvokaten som frikändes av hovrätten får en varning av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd. Dessutom skall hon betala 50 000 kronor i straffavgift. Advokaten hade åtalats för försök till grovt bedrägeri sedan hon i ett brottmål lämnat in en räkning till domstolen på ersättning för dubbelt så många arbetstimmar som hon hade lagt ned. Hovrätten fann dock inte åtalet styrkt. Innehållet i disciplinnämndens beslut i justerad form kommer att meddelas senare.

Brottmålsadvokaten var offentlig försvarare i ett mål i Hovrätten för Västra Sverige. Vid huvudförhandlingens slut yrkade hon i en handskriven kostnadsräkning bl.a. ersättning för 246 timmars arbete. Senare gav hon in en kompletterande kostnadsräkning som angav tidsåtgången till 246 timmar, men som därtill angav att hon yrkade ”dubbel timtaxa” för 123 timmars arbete.

Advokaten åtalades för försök till grovt bedrägeri. Hovrätten lämnade åtalet utan bifall. Hovrätten fann att det var klarlagt att hon vid huvudförhandlingen hade lämnat en felaktig uppgift om antalet arbetade timmar, men att det inte var ställt utom rimligt tvivel att hon då hade uppsåt att vilseleda domstolen för att få ut högre ersättning än hon hade rätt till.

Nämnden var inte enig om sitt beslut. Fem av nämndens elva ledamöter röstade för att advokaten skulle uteslutas ur Advokatsamfundet, medan de sex ledamöterna i nämndens majoritet tilldelade henne varning med straffavgift. Advokatsamfundets generalsekreterare, som inte har rösträtt i disciplinnämnden men deltar i sammanträdena, anslöt sig också till dem som ville att advokaten skulle uteslutas. För att en advokat skall uteslutas ur Advokatsamfundet krävs att minst sex ledamöter i nämnden röstar för uteslutning.