En konkursförvaltare drev en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet vidare under två månader efter konkursutbrottet. Därefter övertogs verksamheten av det bolag som köpt rörelsen. Fristen för att lämna in en miljörapport löpte ut knappt tre veckor efter konkursutbrottet, men miljörapporten lämnades inte in förrän tre månader senare. Var konkursförvaltaren straffrättsligt ansvarig för att miljörapporten inte kom in i tid?

HD skriver i sin dom att omständigheterna vid konkursutbrott är annorlunda än då en rörelse överlåts: Konkursförvaltaren känner normalt inte närmare till konkursgäldenärens verksamhet. I inledningsskedet av en företagskonkurs uppstår också ofta många problem som måste lösas omedelbart för att tillgodose lagens krav på konkursförvaltningen. HD menar att det inte ska drabba konkursförvaltaren straffrättsligt, om företaget före konkursutbrottet inte förberett en miljörapport.

HD fastslår att konkursförvaltaren hade det yttersta ansvaret för att rapporten inte lämnades in i tid, men konstaterar att det när konkursförvaltaren förordnades återstod bara 3 veckor till dess miljörapporten skulle vara inlämnad. HD anser att konkursförvaltaren visserligen visade viss oaktsamhet då han inte utverkade det anstånd med miljörapporten som konkursboet kan förutsättas ha varit berättigat till, men finner att gärningen måste bedömas som ringa och därför inte kan föranleda straffansvar enligt miljöbalken.

Läs hela HD:s dom.