I DVFS (Domstolsverkets författningssamling) 2003:1 finns bestämmelser om redovisning och uppbörd av konkurskostnader samt rutiner för rekvisition av förvaltararvode i avskrivningskonkurser. Genom denna författning fastställer DV avgift som avses i 14 kap. 1 § första st. 6 konkurslagen (1987:672), den s.k. kallelseavgiften. Den är nu höjd från 250 kr till 325 kr. Författningen trädde i kraft den 1 mars 2003, d.v.s. den nya avgiften gäller för konkurser med konkursbeslut fr.o.m. den 1 mars 2003. Den ersätter DVFS 1996:4.