En advokat företrädde en person som sökte uppehållstillstånd i Sverige. Advokaten skickade två brev till den barn- och ungdomspsykiatriska klinik där den sökande vårdades.

En psykolog vid kliniken anmälde advokaten till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Anmälaren ansåg att advokaten genom skrivelserna till kliniken otillbörligt hade försökt påverka utformningen av intygen.

I breven till kliniken redogjorde advokaten för sin uppfattning om Utlänningsnämndens praxis.

Advokaten anförde i breven att Utlänningsnämnden fäster stor vikt vid att vissa formuleringar finns med i läkarintyg och att Utlänningsnämnden beviljar uppehållstillstånd nästan bara om det framgår av läkarintyget att viss diagnos har ställts.

Han förklarade också i breven att, om vissa diagnoser hade ställts, det var mycket viktigt att dessa diagnoser uttryckligen angavs i läkarintyget.

Disciplinnämnden fann att advokatens brev inte innefattade försök till otillbörlig påverkan och lämnade därför anmälningen utan åtgärd.

För att läsa disciplinnämndens beslut, klicka här.