Justitieministern hänvisade till det förslag som Domstolsverket redovisat efter att regeringsuppdrag i april. Domstolsverket föreslår att krav skall införas på en mer detaljerad arbetsredogörelse i advokaters kostnadsräkningar när de begär ersättning av allmänna medel. Domstolsverket föreslår också att statens möjligheter att överklaga domstolsbeslut om ersättning av allmänna medel skall förbättras genom att rätten att överklaga flyttas från Domstolsverket till Justitiekanslern. Justitieministern utlovade att en departementspromemoria om förslagen skulle gå ut på remiss under hösten.

I fråga om ersättning till konkursförvaltare hänvisade ministern till Konkurstillsynsutredningens förslag på skärpta krav på arvodering (Ny konkurstillsyn, SOU 2000:62) som fortfarande bereds inom departementet.

Thomas Bodström sade att han inte såg något skäl till varför advokater skall ha högre ersättning än vittnen och menade att man kanske borde finna ett gemensamt system för ersättningar. Han tyckte vidare att det fanns anledning att se över den möjlighet till dubbel ersättning som i dag finns i de allra största målen.