Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundet: Kräv prövningstillstånd när Riksåklagaren överklagar till HD

Förslaget kan ge fler prejudikat inom straffrätten.

Advokatsamfundet anser att prövningstillstånd skall införas för Riksåklagaren vid överklagande av mål till Högsta domstolen.    

Det framgår av Advokatsamfundets remissyttrande över Riksåklagarens promemoria Prövningstillstånd i Högsta domstolen, m.m. (RÅPM 2003:1)

I dag är Riksåklagaren undantagen från det krav på prövningstillstånd som annars gäller vid överklagande till Högsta domstolen.

Riksåklagaren har själv föreslagit att prövningstillstånd skall införas även när Riksåklagaren överklagar. Motivet är bl.a. att Riksåklagaren anser att bedömningen av huruvida en rättsfråga har  prejudikatintresse bör göras av Högsta domstolen. I dag gör också Riksåklagaren en sådan bedömning när myndigheten avgör om ett mål skall överklagas till Högsta domstolen.

Advokatsamfundet ser förslagen i promemorian som ett sätt att komma tillrätta med det minskande antalet vägledande avgöranden från Högsta domstolen.

Advokatsamfundet ifrågasätter också om det inte i framtiden bör krävas prövningstillstånd i HD även för Justitieombudsmännen och Justitiekanslern, som också är undantagna från kravet på prövningstillstånd.

Läs remissvaret.

I ett annat remissyttrande tillstyrker Advokatsamfundet ett förslag att minska minimiantalet ledamöter av Högsta domstolen från 16 justitieråd till 14.

Advokatsamfundet påtalar i det sammanhanget att det är av största vikt att Högsta domstolen tilldelas nödvändiga resurser för sin verksamhet.

Läs remissvaret.