Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rattfylleri: HD-dom öppnar för varierad straffvärdesbedömning

Trafikfaran skall beaktas vid straffmätningen.

De flesta som döms för grovt rattfylleri döms till en månads fängelse.

I en färsk dom från Högsta domstolen stod en man åtalad för bl.a. 9 fall av grovt rattfylleri. I domen konstaterar HD att en utgångspunkt för straffvärdesbedömningen är att straffvärdet för grovt rattfylleri utan försvårande eller förmildrande omständigheter är fängelse en månad. Men HD menar att brottet grovt rattfylleri innefattar gärningar med olika straffvärde. Domstolen skriver att de risker för trafiksäkerheten som gärningen typiskt sett har inneburit är en viktig faktor vid bedömningen.

HD slår fast att bedömningen måste bli strängare, ju större trafikfaran har varit. Enligt HD är det särskilt allvarligt om gärningsmannen har fört fordonet på ett sådant sätt eller på en sådan plats att risken för en trafikolycka typiskt sett har varit stor.

Läs HD:s dom.