Det är av stor vikt att behålla en okomplicerad rätt till kopiering för enskilt och privat bruk, som inkluderar rätten att göra digitala kopior. Någon form av samordnad ersättning till upphovsrättsinnehavarna vid kopiering för enskilt och privat bruk bör övervägas.

Det skriver Advokatsamfundet i ett yttrande över Justitiedepartementets promemoria ”Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.” (Ds 2003:35). I promemorian föreslås omfattande ändringar i upphovsrättslagen för att genomföra EG-direktivet.

Enlig samfundet är det inte lämpligt att nu införa nya avtalslicenser för arbetsplatskopiering utan att först närmare utreda effekterna av sådana avtalslicenser. Frågan om avtalslicenser är kontroversiell och mycket komplicerad. Advokatsamfundet förordar att en särskild utredning skall ägnas frågan om att införa avtalslicenser inom den offentliga verksamheten och i det privata näringslivet, med beaktande även av bl.a. konkurrensrättsliga frågor och utländska upphovsmäns rättigheter.

I motsats till förslaget i promemorian anser Advokatsamfundet att skälig ersättning för nyttjande skall utgå vid kopiering för enskilt och privat bruk, även om kopieringen görs från en förlaga som har framställts eller gjorts tillgänglig utan rättighetsinnehavarens samtycke. Advokatsamfundet menar att regler om sådan ersättning kommer att få stor allmänpreventiv betydelse och anser att det är rimligt att upphovsmannen faktiskt får ersättning för utnyttjande av hans verk.

Advokatsamfundet föreslår också att alla allmänna mål och ärenden om upphovsrättsfrågor skall koncentreras till Stockholms tingsrätt. Patentprocessen är redan nu koncentrerad till Stockholms tingsrätt. En koncentration av upphovsrättsmålen till en tingsrätt skulle leda till ökad specialisering och kunskap hos domarna, snabbare handläggning, lägre kostnader och större rättssäkerhet  för den enskilde.

Läs hela remissvaret.