Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkandet ”Förstärkt granskning av polis och åklagare” (SOU 2003:41) från kommittén om tillsynen över polis och åklagare.

Advokatsamfundet har en annan uppfattning än utredningen i en av huvudfrågorna för kommittén: frågan om organisationsformen för internutredningar av brottsanmälningar och klagomål mot anställda inom polisen och åklagarväsendet. Kommittén har förordat att den nuvarande ordningen skall bibehållas. Advokatsamfundet anser till skillnad från kommittén att möjligheten att skapa en självständig myndighet för internutredningar bör utredas ytterligare och läggas fram som ett konkret alternativ.

I fråga om tillsynen över Rikspolisstyrelsens tillsyn över Rikskriminalpolisens och Säkerhetspolisens operativa verksamhet finner Advokatsamfundet inte kommitténs lösningsförslag övertygande. Advokatsamfundet anser, i likhet med den tidigare Säpo/Rikskrim-kommittén (SOU 2000:25), att en oberoende nämnd med parlamentarisk sammansättning bör inrättas med uppgift att utöva tillsyn över verksamheten.

I övrigt instämmer Advokatsamfundet mestadels i kommitténs förslag.

Läs Advokatsamfundets remissvar.