Advokatsamfundet har lämnat remissyttrande över departementspromemorian Överskottsinformation.

 

Överskottsinformation är information som kommer fram vid användning av hemliga tvångsmedel, t.ex. telefonavlyssning, och som inte har samband med det brott som har föranlett att tvångsmedlet användes.

 

Utredningen föreslår att överskottsinformation ska få användas för att utreda begångna eller pågående brott. Utredningen föreslår också att överskottsinformation skall få användas som bevis i brottmålsrättegångar, förutsatt att det rör sig om brott som kan ge fängelse i ett år eller mer och det kan antas att brottet inte föranleder endast böter.

 

Advokatsamfundet välkomnar en lagreglering av frågan.

 

Samfundet har inga avgörande invändningar mot utredningens slutsatser. Samfundet anser dock att regelsystemet skulle bli klarare om gränsen för användning av överskottsinformation sätts högre, så att informationen får åberopas som bevis bara i de fall då enbart fängelse är stadgat som påföljd för brottet. Därmed skulle man undvika att tvinga domstolen ta ställning i påföljdsfrågan innan den har hört målet.

 

Läs Advokatsamfundets remissvar.