De två advokater som har varit åtalade för inblandning i ett uppmärksammat bedrägeri mot SEB har dömts av Svea hovrätt. Den ene advokaten dömdes för grovt penninghäleri till ett års fängelse, den andre för penninghäleriförseelse till villkorlig dom.

Enligt hovrätten medverkade advokaterna till att 10 miljoner kronor, som genom bedrägeri tagits ut från SEB, överfördes via advokaternas konton vid transaktioner i flera steg, innan större delen av beloppet i form av postväxlar som en av advokaterna köpt användes till att köpa utländsk valuta i kontanter vid två växlingskontor.

Hovrätten anser att den ene advokatens åtgärd att – trots att han insåg att det inte stod rätt till med pengarna – förmå den andre advokaten att ta emot pengarna på ett klientmedelskonto är att bedöma som grovt penninghäleri.

Hovrätten anser inte att advokatens åtgärder med pengarna kan anses ingå i något klientuppdrag i advokatverksamheten.

Hovrätten anser vidare att den andre advokaten har gjort sig skyldig till häleriförseelse genom att ställa ut och överlämna en check på en kvarvarande del av beloppet på hans klientmedelskonto trots att han hade skälig anledning att anta att brott förelåg eller att någon berikat sig genom brott.

Hovrätten anser att inte heller den andre advokatens åtgärder med pengarna har haft något samband med att han har lämnat juridiskt eller ekonomiskt biträde.

Disciplinärenden som rör advokaternas agerande är sedan en tid bordlagda hos Advokatsamfundets disciplinnämnd i avvaktan på hovrättens dom men kommer att tas upp vid nämndens sammanträde i november.