Det ska löna sig att sköta sig i fängelset, och ge konsekvenser om man missköter sig. Det är grundtankarna i det förslag till ny kriminalvårdslag som nyligen lämnats till Lagrådet.

Förslaget innehåller att antal förmåner för intagna som sköter sig och uppfyller vissa krav. Bland annat ska den intagne redan efter halva strafftiden kunna lämna anstalten och avtjäna den sista delen av straffet i så kallat övergångsboende eller i hemmet med fotboja.

För den som missköter sig kan konsekvensen i stället bli att han inte friges villkorligt efter två tredjedelar av strafftiden.

I sitt remissvar till betänkandet Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54) uttryckte Advokatsamfundet viss tveksamhet till denna typ av förmåner och bestraffningar. Samfundet pekade på att de främst riktar in sig på att undvika ordningsstörningar på anstalterna, snarare än att bidra till någon verklig återanpassning till samhället. Dessutom riskerar systemet att leda till ”en fortgående och måhända ofta känslofylld diskussion om tillämpningen av systemet”. Ett förmånssystem ställer enligt Advokatsamfundet höga krav på förutsebarhet och tydlighet.

Läs Advokatsamfundets remissvar