Beredningen för rättsväsendets utveckling har haft som uppdrag att föreslå förändringar som kan öka effektiviteten och kvaliteten i rättsväsendet. I sitt betänkande i oktober föreslog beredningen bland annat åklagarna ska satsa mer kraft på utredningar om grövre brott, medan polisen får ta ett ökat ansvar för övriga brott, också som förundersökningsledare.

I sitt remissvar avstyrker Advokatsamfundet förslaget om att åklagare i princip endast ska leda utredningar av brott av svår eller omfattande beskaffenhet. Den nuvarande ordningen, där polisen bara får agera förundersökningsledare när saken är av enkel karaktär, bör i stället bestå. Advokatsamfundet motiverar sitt ställningstagande med att även utredningar av mindre allvarlig beskaffenhet kan innebära stora ingrepp och svårigheter för den enskilde.

Advokatsamfundet är också kritiskt mot förslaget att åklagare inte alltid ska leda förundersökningar mot unga under 18 år. Eftersom unga människor är mer utsatta under en brottsutredning behövs både åklagare och offentliga försvarare i dessa mål.

Läs Advokatsamfundets remissvar

Läs pressmeddelande om utredningen