Det saknas tillräckliga skäl för att ändra den nuvarande ordningen för tryck- och yttrandefrihet. Det skriver Advokatsamfundet i sitt remissvar till Tryck- och yttrandefrihetsberedningens betänkande Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2006:46).

Beredningen lämnade tre olika förslag. Advokatsamfundet avstyrker de så kallade mellan- och minimialternativen. I första hand bör man arbeta vidare på att modernisera det nuvarande systemet, men Advokatsamfundet anser att man i andra hand kan använda det så kallade maximialternativet.

Lär remissvaret.

Lär mer om betänkandet.