Advokatsamfundet har nu yttrat sig över utredningen om skärpt straff för vållande till annans död (Ds 2007:31). Advokatsamfundet anser inte att förslagen i promemorian ska läggas till grund för lagstiftning. I stället bör man invänta den utredning som just nu arbetar med att se över straffskalorna vid alla allvarliga brott. Advokatsamfundet skriver i remissvaret bland annat att ”ett helhetsgrepp måste tas från lagstiftarens sida när det gäller straffskalor för såväl uppsåtsbrott som oaktsamhetsbrott”.

Utredningens förslag innebär att minimistraffet för vållande till annans död, grovt brott, höjs från dagens nivå på fängelse sex månader till fängelse i ett år. Den nya straffskalan för det grova brottet ska således löpa från fängelse ett år till fängelse sex år. Någon motsvarande straffskärpning för vållande till kroppsskada eller sjukdom föreslås inte.

Läs promemorian

Läs Advokatsamfundets remissvar