Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler för förverkande av brottsvinster. Förslaget innebär att det i vissa fall ska vara möjligt att förverka utbyte som kommer från en inte närmare preciserad brottslig verksamhet, alltså även annat brottsligt handlande än det som en person döms för. Sambandet mellan egendomen och den brottsliga verksamheten ska inte heller behöva styrkas fullt ut. I stället ska det vara tillräckligt att åklagaren uppfyller ett lägre ställt beviskrav.

Förslaget har tidigare fått hård kritik från bland annat Justitiekanslern och Advokatsamfundet. I sitt remissvar till utredningen riktade Advokatsamfundet sig framför allt mot att beviskravet vid utökat förverkande satts lägre än vad som är normalt i brottmål.

Ds 2006:17

Läs Advokatsamfundets remissvar.