Utredningen om ett enklare aktiebolag har i dag överlämnat sitt slutbetänkande Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34) till Justitiedepartementet.

Utredaren advokat Carl Svernlöv föreslår en rad förenklingar och andra lättnader i aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen för i huvudsak de privata aktiebolagen. Förenklingsarbetet har framför allt varit inriktat på de små aktiebolagens behov. Flera av förslagen bedöms innebära en minskning av de administrativa kostnaderna.

Sammanfattningsvis föreslås bland annat följande förenklingar och lättnader:

- De obligatoriska uppgifterna i bolagsordningen begränsas och i stället införs dispositiva bestämmelser som blir gällande om det inte i bolagsordningen föreskrivs något annat.
- Aktiebreven avskaffas.
- Kravet på styrelsesuppleant ska gälla endast om styrelsen har en ledamot.
- Kravet att fastställa en arbetsordning tas bort för privata aktiebolag.
- Kravet på skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen mellan bolagsorganen tas bort för privata aktiebolag.
- Styrelseledamots mandattid ska i ett privat aktiebolag gälla tills vidare, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen.
- Bosättningskravet för stiftare, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare samt likvidator avskaffas.
- Privata aktiebolag ges ökade möjligheter att förvärva egna aktier samt att ge så kallade närståendelån samt förvärvslån.
- För privata aktiebolag införs ett förenklat förfarande för att upplösa bolaget genom avregistrering som alternativ till frivillig likvidation.
- Tiden för kallelse på okända borgenärer i samband med likvidation minskas från sex månader till två månader.
- Antalet handlingar som ska ges in till Bolagsverket minskas något i vissa ärenden.
- Bolagsverket ökar sina informationsinsatser inom vissa områden.

I uppdraget har ingått att överväga behovet av en ny företagsform utan personligt betalningsansvar anpassad för näringsverksamhet i mindre skala. Slutsatsen i betänkandet är att det för närvarande inte finns skäl att införa någon ny företagsform i svensk rätt.

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34)