Europarådets arbete mot terrorism är viktigt, men Sverige bör inte tillträda Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (ETS 196). Det skriver Advokatsamfundet i sitt remissvar på departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism (Ds 2009:17).

Enligt samfundets remissvar präglas förslagen i promemorian av begreppsförvirrring och oklarheter om kopplingen mellan brott och terrorism. Dessutom innebär de att redan kriminaliserade handlingar tas upp i ännu en lag, med överlappning och oklarheter om vilken lag som ska tillämpas som följd.

Läs Advokatsamfundets remissvar!