Mot anstaltens rutiner öppnade de anställda på Smälteryd ett brev till en intagen från hans advokat. Enligt kriminalvården var syftet att undersöka om det fanns otillåtet material i kuvertet.

Smälterydsanstalten får nu hård kritik från Riksdagens ombudsmän, JO. I beslutet skriver JO bland annat att ”Skyddet för förtrolig kommunikation enligt bestämmelserna i kriminalvårdslagen är en för intagna i krminalvårdsanstalt anpassad form av det skydd som gäller för varje medborgare enligt 2 kap. 6 § regeringsformen. Det är av synnerlig vikt att bestämmelserna följs”.

Kriminalvården medger i sitt yttrande att det var fel att öppna brevet. Rutinerna för brevgranskning vid anstalten ska ses över.

Läs beslutet!