Högsta domstolen upphäver idag hovrättens dom mot en man som dömdes till tio års fängelse för grovt narkotikabrott, trots att den tilltalade inte var närvarande vid huvudförhandlingen.

Hovrätten fann att det inte var nödvändigt att den misstänkte var närvarande för att avgöra målet, bland annat på grund av att det fanns videoinspelade förhör från tingsrätten, och dömde honom för grovt narkotikabrott till fängelse tio år. Den dömde överklagade beslutet till HD, som alltså går på hans linje, och återförvisar målet till hovrätten.

I sitt beslut skriver HD bland annat:
"Även om den tilltalade inte ska höras eller eljest behöver närvara av utredningsskäl och trots att han eller hon biträds av försvarare, har han eller hon ett legitimt krav på egen insyn i förhandlingen och möjlighet att själv – inte bara genom sin försvarare – muntligen få föra fram sin sak inför rätten. Det finns också ett allmänintresse av den tilltalades personliga närvaro. Förtroendet för rättsordningen kan ta skada av att en tilltalad i sin frånvaro döms till en mycket ingripande påföljd."

Enligt HD är det, trots ordningen med videoinspelade förhör, viktigt att den tilltalade själv får ta del av uppspelningarna, bland annat för att kunna ta ställning till om det behövs kompletterande förhör.

Två justitieråd var skiljaktiga. De anser att hovrätten inte klargjort att mannen frivilligt avstått från att delta i huvudförhandlingen, och att redan detta faktum innebär att hovrättens dom ska underkännas.

Läs domen!