Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar att flertalet av förslagen i promemorian läggs till grund för lagstiftning. Enligt samfundet saknar promemorian erforderliga analyser och överväganden. Förslagen tillgodoser i flera avseenden inte heller vad som får anses vara rimliga och grundläggande krav på rättssäkerhet och skydd för den personliga integriteten.

Advokatsamfundet ifrågasätter vidare om förslagen lever upp till Europakonventionens krav. Advokatsamfundet pekar också på att förslagen går stick i stäv med den Europaparlamentsresolution som nyligen avgetts i fråga om att medlemsstaterna måste säkerställa efterlevnaden av grundläggande fri- och rättigheter vid lagstiftning som påverkar den personliga integriteten m.m.

Advokatsamfundet ifrågasätter också om signalspaningen genom promemorians förslag överhuvudtaget blir effektiv för sina uppgivna ändamål. Samfundet efterlyser också en samlad utredningsinsats beträffande underrättelseverksamhet och signalspaning.   

Förslagen i promemorian syftar till att stärka integritetsskyddet i den så kallade FRA-lagstiftningen. Advokatsamfundet pekar dock på en rad konkreta problem som kvarstår. Några av dessa är följande:

  • Det är otillfredsställande att SÄPO:s och polisens behov och verksamhet utreds separat och därför inte ingår i beredningsunderlaget
  • Signalspaningens ändamål och omfattning är fortfarande inte tydligt preciserat.
  • När det gäller FRA:s möjlighet att bedriva metodutveckling föreslås ingen ändring
  • Många oklarheter kvarstår när det gäller vilken trafik man får spana mot och hur man ska kunna sortera bort den inhemska trafiken.
  • Ansvaret för kontrollen är otydligt fördelat mellan en rad myndigheter och andra organ. De föreslagna kontrollmekanismerna lever inte upp till kravet på effektiva rättsmedel.
  • Alltför mycket är överlämnat till rättstillämpningen
  • Advokatsamfundet är positivt till att det ska krävas tillstånd från domstol för signalspaning, men avstyrker förslaget om en specialdomstol, som inte heller kan anses utgöra en domstol i reell mening. I stället bör avlyssningen prövas inom den befintliga domstolsorganisationen, förslagsvis i allmän domstol. Dessutom bör allmänna ombud medverka vid tillståndsprövningen.
  • Advokatsamfundet anser inte att en tjänsteman på FRA ensam ska kunna besluta om signalspaning i brådskande fall
  • Lagstiftningen hotar advokatsekretessen, meddelarskyddet och tystnadsplikten, eftersom man kommer att kunna avlyssna vissa typer av konfidentiell kommunikation.
  • Förslaget är utformat så att skyldigheten att underrätta enskilda som utsatts för avlyssning riskerar att bli verkningslös.

Advokatsamfundet har under hela lagstiftningsprocessen pekat på behovet av helhetssyn på integritetskränkande lagar samt vikten av proportionalitetsbedömningar och rättssäkerhet.

Länk till remissvar

Länk till promemoria

Länk till tidigare remissvar