Civilutskottet beslutade på tisdagen att inhämta Lagrådets yttrande över utskottets lagförslag om könsneutrala äktenskap. Civilutskottet föreslår att en persons kön inte längre ska ha betydelse för möjligheten att gifta sig. Äktenskapsbalken och andra lagar som rör makar görs därmed könsneutrala.
 
Bakom beslutet står Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kristdemokraterna säger nej.
 
Efter att Lagrådet yttrat sig kommer utskottet att ta slutlig ställning i ett betänkande. Det beslutet är planerat till den 19 mars. Därefter kommer riksdagens kammare att behandla frågan.
 
Utskottsförslaget innebär även att lagen om registrerat partnerskap upphävs. Redan registrerade partner ska kunna fortsätta att vara det om de vill. De som i stället önskar vara gifta ska ha möjlighet att omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap. Paret ska kunna göra detta genom en enkel anmälan eller genom en vigsel.
 
Utskottet föreslår att det även i fortsättningen ska vara möjligt att förordna en borgerlig vigselförrättare för ett enstaka tillfälle.
 
I övrigt överensstämmer utskottets förslag med de förslag som regeringen lagt fram i proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor.
 
Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft den 1 maj 2009.

Advokatsamfundet tillstyrkte i sitt remissvar 2008 förslagen i betänkandet SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor. I sitt remissvar skrev samfundet bland annat att ”det särskilda värde, som de flesta menar vara förknippat med att vigas och vara förenade i ett äktenskap, skall såsom föreslås i betänkandet även stå till buds för två personer som har samma kön”.

Läs lagrådsremissen