Samtidigt som den uppmärksammade rättegången mot Pirate Bay gick in på sin andra dag godtogs alltså regeringens förslag i utskottet, som innebär att upphovsrättsinnehavare ska få begära ut uppgifter från Internetleverantörer om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer.

Enligt förslaget krävs att rättighetsinnehavaren kan visa på sannolika skäl för att det har begåtts intrång med hjälp av den aktuella adressen, samt att intrånget har en viss omfattning. Det blir upp till domstolen att väga rättighetsinnehavarens behov av information mot den enskildes integritet.

Näringsutskottet har lagt stor vikt vid att regeringen inleder en utvärdering av hur den nya lagstiftningen påverkar rättighetsinnehavare, Internetleverantörer och konsumenter, främst med tanke på vikten av balans mellan skyddet för integriteten och skyddet för immaterialrätten. Det avser också regeringen att göra så snart lagen träder i kraft.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot förslaget men Socialdemokraterna ställde sig bakom huvuddragen i regeringens förslag, med tillägget att åtgärderna för att skydda upphovsrättslagen måste balanseras bättre mot skyddet av den personliga integriteten.

Den föreslagna lagändringen är en anpassning till EG-direktivet om civilrättsliga sanktioner för att skydda immateriella rättigheter, Ipred. Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft från och med den 1 april 2009.

Debatt och beslut i frågan planeras till den 25 februari, och kan följas via riksdagens webb-tv.

Läs regeringens proposition här.