Vid utgången av 2008 hade 2 974 ärenden legat mer än tre år i väntan på prövning och över 250 000 ärenden har överskridit Europadomstolens tumregel om max ett års väntetid de senaste tio åren.

– Det handlar om systematiska kränkningar av rätten till rättegång inom skälig tid som finns i Europakonventionen, säger Clarence Crafoord i ett pressmeddelande.

Den genomsnittliga handläggningstiden i svenska domstolar minskade med en månad mellan år 2007 och 2008, enligt Domstolsverket. Men det räcker inte, menar CFR, som har granskat samtliga årsredovisningar från Domstolsverket 2000-2008, samtliga ämbetsberättelser från JO samma år, samtliga beslut där JO kritiserat tingsrätter för långsam handläggning från 2006-2008, samtliga domar mot Sverige i Europadomstolen som gäller långsam handläggning samt samtliga fall där svenska staten har ingått förlikning med enskilda i sådana mål innan dom har fällts i Europadomstolen.

Ladda ner CFR:s rapport här.