Sommaren 2008 gav regeringen Säpo i uppdrag att ta ett nationellt huvudansvar för den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på samhällsfunktioner – som trakasserier, hot, våld eller korruption som syftar till att påverka myndighetsföreträdares, journalisters eller förtroendevaldas yrkesutövning.

Det är inom ramen för det uppdraget som Säpo nu avrapporterar vad som gjorts och vad som avses framöver.

Säpo bedömer att behovet ökar av dess medverkan i arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Det är dock för tidigt att avgöra vilka resurser som kommer att krävas för att lösa det egna uppdraget, heter det i rapporten.

Efter analyser av forskningsresultat, egna undersökningar om hot mot förtroendevalda och journalister samt kontaktverksamhet med förtroendevalda avser Säpo att presentera en mer övergripande bedömning av hotbilden mot nationen under våren.

I övrigt har säkerhetspolisen bland annat arbetat med att öka medvetenheten hos myndigheter, journalister och förtroendevalda om problematiken med otillåten påverkan.  Genom samarbete med andra polismyndigheter har Säpo även lyckats avvärja ett antal hot och ge stöd åt berörda myndigheter. Säpo har i flera fall bidragit med spaning och analys, enligt rapporten.  

Säkerhetspolisen kommer framöver att hålla i utbildning av livvakter för polismyndigheten, så att de ska kunna erbjuda personer som hotas av den grova organiserade brottsligheten livvaktsskydd.

Läs Säpo:s rapport här.