Advokatsamfundet delar utredningens åsikt att det inte finns skäl att tillåta hemliga diarier i utlänningsmål eller säkerhetsärenden, och tillstyrker därmed den föreslagna ändringen i 12 kap. 4§ sekretesslagen.

Advokatsamfundet ställer sig i huvudsak positivt till Migrationsverkets projekt Offentliga biträden i utlänningsärenden, som har till syfte att förbättra hanteringen av biträdesfrågor.

Men Advokatsamfundet uttrycker här, som tidigare, sin principiella uppfattning att förordnande av offentligt biträde i utlänningsärenden ska beslutas av domstol eller annan myndighet som inte har koppling till Migrationsverket. Advokatsamfundet ser ingen anledning att ändra den uppfattningen, efter att ha tagit del av utredningen.

Däremot delar Advokatsamfundet utredarens uppfattning om vilka krav som bör ställas på den som ska förordnas, och tillägger att Migrationsverkets nya rutiner för utbetalning av förskott och domstolarnas nedsättning av ersättning för nedlagt arbete resulterat i att färre advokater vill åta sig uppdrag som offentligt biträde i utlänningsärenden.

Delbetänkandet (SOU 2008:65).