Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundet om offentliga biträden i utlänningsärenden

Sveriges advokatsamfund har genom remiss beretts tillfälle att yttra sig över Utvärderingsutredningens delbetänkande Sekretess och offentliga biträden i utlänningsärenden.

Advokatsamfundet delar utredningens åsikt att det inte finns skäl att tillåta hemliga diarier i utlänningsmål eller säkerhetsärenden, och tillstyrker därmed den föreslagna ändringen i 12 kap. 4§ sekretesslagen.

Advokatsamfundet ställer sig i huvudsak positivt till Migrationsverkets projekt Offentliga biträden i utlänningsärenden, som har till syfte att förbättra hanteringen av biträdesfrågor.

Men Advokatsamfundet uttrycker här, som tidigare, sin principiella uppfattning att förordnande av offentligt biträde i utlänningsärenden ska beslutas av domstol eller annan myndighet som inte har koppling till Migrationsverket. Advokatsamfundet ser ingen anledning att ändra den uppfattningen, efter att ha tagit del av utredningen.

Däremot delar Advokatsamfundet utredarens uppfattning om vilka krav som bör ställas på den som ska förordnas, och tillägger att Migrationsverkets nya rutiner för utbetalning av förskott och domstolarnas nedsättning av ersättning för nedlagt arbete resulterat i att färre advokater vill åta sig uppdrag som offentligt biträde i utlänningsärenden.

Delbetänkandet (SOU 2008:65).