Advokatsamfundets disciplinnämnd slutbehandlade totalt 524 ärenden under 2008. De flesta ärendena avgjordes av någon av nämndens tre prövningsavdelningar. Disciplinnämnden i sin helhet avgjorde 163 ärenden.

Av dessa fälldes advokaten i 99 ärenden. De flesta som fälldes, 72 advokater, fick en erinran som påföljd. Därutöver gjorde nämnden eller någon av prövningsavdelningarna ett uttalande i 34 ärenden.

Disciplinnämnden tog under 2008 emot 591 anmälningar inklusive begäran om omprövning mot advokater, vilket motsvarar antalet anmälningar 2004.

– Svenska advokater upprätthåller en hög etik, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som tror att detta är kopplat till höga antagningskrav och stora satsningar på utbildning inom advokatetikens område.

En advokat blev utesluten ur samfundet under 2008. Advokaten hade varit försumlig vid utförandet av sitt uppdrag för klient på flera olika sätt. Han hade bland annat underlåtit att göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag, trots att klienten flera gånger begärt detta. Dessutom hade advokaten inte följt förelägganden från Advokatsamfundet om att yttra sig i ärendet.

I elva fall beslutades om varning med straffavgift. I ett av fallen hade advokaten misskött sitt uppdrag som ombud och försummat att efterkomma domstolens föreläggande. Vidare hade advokaten inte följt förelägganden från Advokatsamfundet om att yttra sig i ärendet. I ett annat fall hade advokaten ett flertal gånger varit svår att nå och inte återkommit med besked efter förfrågningar från klient i pågående ärende.

Antalet behandlade ärenden brukar normalt ligga mellan 500 och 600 ärenden. Under år 2007 behandlade Disciplinnämnden dock hela 869 ärenden. Detta var möjligt genom en särskild satsning för att få bort överbalanserna av ärenden och därigenom korta handläggningstiderna.

 

STATISTIK ÖVER DISCIPLINÄRENDEN 2008

Föregående års siffror anges inom parentes.

                                             2008   2007   2006   2005   2004            

Inkomna disciplinanmälningar:               591    (492)   (516)  (546)   (591)

Av styrelsen upptagna disciplinärenden:  20 (31)

Avgjorda omprövningsärenden:               27 (43)

Slutbehandlade ärenden

Disciplinnämnden

Prövningsavdelningarna

Totalt

163 (180)

361* (689)*

Totalt: 524 (869)

* Innefattar 88 (120) ärenden som prövningsavdelningarna hänskjutit till disciplinnämnden.

Skillnaden i förhållande till siffrorna från år 2007 beror på Advokatsamfundets tidigare genomförda särskilda satsning på att korta handläggningstiderna för inkomna anmälningar.

Utgång

Uteslutning

1 (2)

Varning med straffavgift

11 (15)

Varning

15 (15)

Erinran

72 (67)

Totalt antal fällningar

99 (99)

 

Uttalande

34 (59)

Ingen åtgärd

260 (514)

Avskrivning m.m.

18 (10)

Avvisning

28* (43)

* Under rubriken avvisning redovisas också avvisade omprövningsärenden, utöver dessa berörde ett ärende inte advokatverksamhet.

Allmänt om disciplinverksamheten

Ett disciplinärt ingripande föranleds i allmänhet av en anmälan från en klient eller annan som har intresse i saken. Advokatsamfundets styrelse kan också på eget initiativ hänskjuta ett ärende till disciplinnämnden. Disciplinnämnden består av elva ledamöter, åtta som väljs av samfundet och tre offentliga representanter som utses av regeringen. Normalt tas en anmälan om disciplinärt ingripande först upp på en prövningsavdelning inom disciplinnämnden. En prövningsavdelning består av tre ledamöter, varav en offentlig representant. Är prövningsavdelningen enig om att påföljd inte är aktuell och enig om beslutets innehåll, så får prövningsavdelningen avgöra ärendet. I annat fall skall ärendet hänskjutas till disciplinnämnden.

De påföljder som kan komma i fråga är uteslutning, varning med straffavgift, varning och erinran. En prövningsavdelning eller disciplinnämnden kan, i fall där en påföljd inte anses nödvändig, göra ett uttalande. Principiellt intressanta avgöranden av disciplinnämndens sker i tidskriften Advokaten och här på samfundets hemsida.

Det bör uppmärksammas att en påföljd kan vara gemensam för flera ärenden och att flera påföljder kan förekomma i ett ärende.