Seminariedeltagare på Advokatsamfundet.

Fredagen den 23 januari samlades ett tjugotal utländska advokater på Advokatsamfundet för ett seminarium. Föredragshållare var Advokatsamfundets generalsekretare Anne Ramberg och Pontus Ewerlöf, advokat på Mannheimer Swartling.  Ramberg beskrev Advokatsamfundets roll och redogjorde för aktuella frågor inom svenskt rättsväsende. Pontus Ewerlöf höll ett föredrag under rubriken ”Grundläggande regler för en rättvis rättegång i kommersiella tvister.” På seminariet diskuterades även bland annat skillnader och likheter inom olika rättssystem.

�Seminariedeltagare�

Det är tredje året i rad som Mannheimer Swartling tillsammans med Raoul Wallenberg Institutet anordnar en sjudagarskurs för ett 20-tal advokater från utvecklingsländer i Afrika, Asien och Centralamerika, så väl som advokater på Mannheimer Swartlings kontor i Sverige och Tyskland.

Kursen har tre delteman inom huvudtemat på mänskliga rättigheter; rättvisa rättsprocesser (fair trail), Corporate Social Resonponsebility (CSR) och mänskliga rättigheter i konflikter.

�Seminariedeltagare.�

Alla deltagare är särskilt inriktade på mänskliga rättigheter och engagerade i utvecklingen av rättssystemet i sina respektive länder. Deltagarna har också varit verksamma under en längre period och har alla ett visst inflytande att vidareutveckla och påverka rättssäkerhetsfrågor i sitt hemland.