Regeringen föreslår i sin proposition Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet att bland andra advokater, på begäran av Finanspolisen och utan föregående rapportering, utan dröjsmål ska lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av terrorism (3 kap. 1 § fjärde stycket). Detta förslag fanns inte med i det betänkande som ligger till grund för propositionen. Uppgiftsskyldigheten för advokater har därmed kraftigt utvidgats utan att frågan varit föremål för beredning utanför Regeringskansliet.

I ett brev till riksdagens justitieutskott skriver Advokatsamfundet bland annat:
”Att en advokat genom den nya lagstiftningen fått en långt längre gående angivarskyldighet gentemot den klient i förhållande till vilken advokaten såväl enligt lag som advokatetiska regler har en tystnadsplikt och ovillkorlig lojalitetsplikt, är mot angiven bakgrund ytterst allvarligt.”

Advokatsamfundet konstaterar i brevet att förslaget går längre än vad EU-direktivet kräver av Sverige, och att det är anmärkningsvärt att sådana förändringar görs utan att förslaget först genomgått en ordentlig beredning.

Förslaget bör därför omprövas, anser samfundet.
”Med hänsyn till vad som ovan anförts hemställer Sveriges advokatsamfund i första hand att Justitieutskottet tar upp en diskussion med regeringen i fråga om att uppgiftsskyldigheten för advokater inte bör utvidgas utöver vad som gäller enligt nuvarande lagstiftning, samt i andra hand att Justitieutskottet tar ett eget initiativ till sådan förändring i penningtvättslagstiftningen.”

Advokatsamfundet har också skrivit till finansmarknadsminister Mats Odell för att peka på problemen i lagförslaget och hur det beretts.

Läs brevet till justitieutskottet!

Läs brevet till Mats Odell!

Läs propositionen Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet (2008/09:70)

Läs betänkandet Genomförande av tredje Penningtvättsdirektivet (SOU 2007:23)